ARTIST STUDY 7 – NICOLAS POUSSIN

Memento Mori. Recurring themes of tragedy & death.